Kontakt os på +45 33 11 11 50 eller mail@hpadvokater.dk

Erhverv

Her kan du se, hvilke ydelser vi bl.a. tilbyder
Virksomhedsoverdragelser

Vi yder højt specialiseret bistand til virksomheder og investorer i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
Rådgivningen omfatter blandt andet rådgivning om overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen, planlægning af salget, due diligence undersøgelser, omstrukturering, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering af købet, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og selve afviklingen af overdragelsen.
Den typiske bistand omfatter ud over rådgivningen ligeledes udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter, såsom hensigtserklæringer, optionsaftaler og overdragelsesaftaler – alt i tæt samarbejde med klientens eventuelle øvrige rådgivere.

 

Finansiering

Vi rådgiver både etablerede og nystartede virksomheder om forholdene vedrørende finansiering og kapitalfremskaffelse.
Holm & Partnere Advokater rådgiver blandt andet om kapitaltilførsel i form af risikovillig egenkapital fra venture selskaber, business angels og investeringsfonde, konvertible lån, garanti og kaution fra blandt andre Vækstfonden, pengeinstitutter og investeringsfonde, leasing og factoring og realkreditlån.
Vi rådgiver tillige virksomhedsejere, investorer og långivere vedrørende almene bank- og finansieringsforhold, herunder vedrørende finansielle institutioners retsforhold, virksomhedspant, sikkerhedsstillelse og finansielle instrumenter. Holm & Partnere Advokater bistår med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter såsom investeringsaftaler, almindelige låne- og sikkerhedsdokumenter og leasingaftaler.
Vi er specialister i at fremskaffe kapital til finansiering af hoteller og restauranter.

 

Hotel- og restaurationsbranchen

Vi har over 25 års erfaring som juridisk rådgiver i forbindelse med køb og salg af hoteller og restauranter.
Vi medvirker til finansiering af handler, samt medvirker ved fremskaffelse af kapital igennem banker og finansieringsinstitutter.
Vi yder juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter samt opnåelse af alkoholbevillinger.
Vi forhandler for Dem med myndighederne vedr. myndighedsgodkendelser samt opnåelse af særlige tilladelser.
For opnåelse af alkoholbevillinger, se mere på www.alkoholbevilling.nu

 

Fast ejendom og entreprise

Vi har erfaring i rådgivning af klienter om alle aspekter af international bygge- og anlægsvirksomhed. Rådgivningen omfatter bl.a. udbud efter EU-regler, forhandling af entreprisekontrakter, herunder partnering-aftaler og project management-aftaler, rådgiveraftaler, joint ventures, aftaler med under-entreprenører og leverandører, løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse samt bistand vedrørende claims, herunder alternativ tvistløsning (“ADR”) og voldgift for danske eller internationale fora.
Vi deltager sammen med vor bygningssagkyndig ved opførelse af nye ejendomme.

 

Inkasso

Vi hjælper med at inddrive skyldige penge for vores klienter. Vi sender rykkerbreve og følger sagen til Fogedretten, hvis det bliver nødvendigt. Pris efter aftale afhængig af sagsgenstandens størrelse.

 

Arbejds- og ansættelsesret

Vi rådgiver inden for alle forhold vedr. den individuelle ansættelsesret, herunder vedr. ansættelsesforholdets indgåelse, tvister under ansættelsesforholdet, opsigelse og bortvisning.
Vi har betydelig erfaring inden for udarbejdelse af ansættelseskontrakter for funktionærer og timelønnede, direktørkontrakter, medarbejderaktier, tegningsoptioner og warrants.
Vores rådgivning omfatter tillige medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, omstrukturering, opsigelser og/eller masseafskedigelser, konkurrence- og kundeklausuler samt konkurser.
Desuden yder vi rådgivning vedrørende de juridiske spørgsmål, som opstår under en ansættelse f.eks. som følge af omstruktureringer, virksomhedsflytninger, outsourcing, barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold, skatte- og afgiftsforhold samt en medarbejders udstationering til og fra Danmark.

 

Forsikring- og erstatningsret

Vi rådgiver inden for forsikrings- og erstatningsretlige emner. Vi rådgiver derudover erhvervsklienter om forsikrings- og ansvarsforhold – navnlig med henblik på at vurdere forsikringsbehovet, men også i forbindelse med skadesager.
Vores sagsportefølje er bred og omfatter næsten alle typer af skadesager. Blandt disse områder kan nævnes:
Alle typer af erhvervs- og produktansvarsforsikring, kaskoforsikring (property/non-life), personforsikringer, herunder liv, ulykke, erhvervsevnetab og pension, rådgiveransvar, personskade, udarbejdelse af forsikringsvilkår.

 

Proces og voldgift

Vi bistår i forbindelse med tvister inden for alle virksomhedens forhold. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og giver jævnligt møde for domstolene.
Vores bistand omfatter udover førelse af retssager ved domstolene også mægling og førelses af voldgiftssager.

 

Rekonstruktion af virksomheder

Når vi medvirker ved rekonstruktion, er det altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden – hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.
Vi har omfattende viden om og erfaring med rekonstruktioner og er vant til at føre forhandlinger med alle relevante parter, herunder de finansielle samarbejdspartnere.
Vi kan med få timers varsel stille betydelig arbejdskraft til rådighed, når en virksomhed akut får brug for det. Hermed ikke sagt, at vi først skal på banen sent i forløbet – tværtimod øges mulighederne for rekonstruktion, jo tidligere vi involveres.

Rekonstruktion medfører i nogle tilfælde anmeldelse af betalingsstandsning til skifteretten, som så kan beskikke en af os som tilsyn. Rekonstruktion indebærer ofte en kombination af forskellige kreditorordninger, for eksempel akkord eller moratorium.
Vi yder bistand til klienter, der konfronteres med en omstødselssag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs.

 

Erhvervs- og selskabsret

Vi har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold – herunder vedrørende:

 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Kapitalfremskaffelse
 • Likvidation
 • Interselskaber
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vores rådgivning omfatter rådgivning og sparring med klienten vedrørende de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold, idet vi herunder forestår udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter så som vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer og investeringsaftaler.
Vi bistår desuden inden for alle skatteretlige spørgsmål, herunder koncern- og sambeskatning, og sikrer at skatteretlig rådgivning indgår som en naturlig del af vores rådgivning af virksomheder.
Vi rådgiver tillige om fondsretlige spørgsmål, herunder om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

 

Lejeret

Den lovgivning, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer af beboelses- og erhvervslejemål, er præget af mange ufravigelige regler og af mange mere eller mindre gennemtænkte lovændringer. Resultatet er blevet et lovkompleks, som er umuligt at gennemskue for ukyndige, og som rummer utrolig mange muligheder for at begå fejl med betydelig økonomisk konsekvens.
Sagkyndig bistand er derfor i de fleste tilfælde af afgørende betydning for at undgå fejl, der kan koste mange penge i spildte udgifter eller tabt indtægt.
Vi tilbyder rådgivning til udlejere og lejere om alle aspekter af lejeretten, herunder:

 • Lejekontraktens udformning
 • Lejens størrelse og regulering
 • Lejers betaling for varme, antenner mv.
 • Lejerens brug af lejemålet
 • Lejers ret til at foretage forandringer
 • Udlejers ret til at foretage forandringer
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen eller lejemålet
 • Lejers ret til at lade andre overtage lejemålet
 • Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten
 • Behandling af tvister ved huslejenævn og boligret

Velkommen til Holm & Partnere Advokater

Vi er et advokatkontor i Herlev med fokus på personlig og nærværende betjening af vores klienter. Vi lægger vægt på at være professionelle og effektive samtidig med, at tingene foregår i en uhøjtidelig og behagelig atmosfære.

Kontakt os på

Mail@hpadvokater.dk
Tlf.: 33 11 11 50

Eller besøg os i vores centralt beliggende lokaler på Herlev Torv 1, 2, 2730 Herlev.

Åbningstider

Man til Fre - 9.00 til 16.00